PCT-HD (PCT-SWATH)

PCT-HD (PCT-SWATH)

Display:
Sort By:

Yi Zhu 1,2,3*,Tobias Weiss 4 *, Qiushi Zhang 1,2, Rui Sun 1,2, Bo Wang 5 , Zhicheng Wu 1,2 3 , Qing Zhong 6,7 , Xiao Yi 1,2 , Huanhuan Gao 1,2, Xue Cai 1,2, Guan Ruan 1,2, Tiansheng Zhu 1,2 4 , Chao Xu 8 , Sai Lou 9 , Xiaoyan Yu 10, Ludovic Gillet 3 , Peter Blattmann 3 , Karim Saba 11 5 , Christian D. Fankhauser 11 Michael B. Schmid 11 , Dorothea Rutishauser 6 , Jelena Ljubicic 6 6 , Ailsa Christiansen 6 , Christine Fritz 6 , Niels J. Rupp 6 , Cedric Poyet 11 , Elisabeth Rushing 12 7 , Michael Weller 4 , Patrick Roth 4 , Eugenia Haralambieva 6 , Silvia Hofer 13 , Chen Chen 14 8 , Wolfram Jochum 15 , Xiaofei Gao 1,2, Xiaodong Teng 5 , Lirong Chen 10, Peter J. Wild 6,16# 9 , Ruedi Aebersold 3,17# , Tiannan Guo 1,2,3 #

Peter Blattmann,a,1,* Vivienne Stutz,1,* Giulia Lizzo,2 Joy Richard,2 Philipp Gut,2 and Ruedi Aebersoldb,1,3

1Department of Biology, Institute of Molecular Systems Biology, ETH Zurich, Auguste-Piccard-Hof 1, 8093 Zurich, Switzerland

2Nestlé Institute of Health Sciences, EPFL Innovation Park, Bâtiment H, 1015 Lausanne, Switzerland

3Faculty of Science, University of Zurich, Zurich, Switzerland

Lucas N, Robinson AB, Marcker Espersen M, Mahboob S, Xavier D, Xue J, Balleine RL, deFazio A, Hains PG, Robinson PJ 

Zhu Y1,2Zhu J3Lu C3Zhang Q1Xie W3Sun P4Dong X5Yue L1Sun Y1Yi X1Zhu T1Ruan G1Aebersold R2,6Huang S3Guo T1,2.