PCT-HD (PCT-SWATH)

PCT-HD (PCT-SWATH)

Display:
Sort By:

Yi Zhu; Jiang Zhu; Cong Lu; Ping Sun; Wei Xie; Qiushi Zhang; Yue Liang; Tiansheng Zhu; Guan Ruan; Ruedi Aebersold; Shiang Hunag; Tiannan Guo

Yi Zhu and Tiannan Guo

Institute of Basic Medical Sciences, Westlake Institute for Advanced Study Hangzhou

People’s Republic of China

Westlake University Hangzhou People’s Republic of China

Email author: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Yi Zhu 1,2,3*,Tobias Weiss 4 *, Qiushi Zhang 1,2, Rui Sun 1,2, Bo Wang 5 , Zhicheng Wu 1,2 3 , Qing Zhong 6,7 , Xiao Yi 1,2 , Huanhuan Gao 1,2, Xue Cai 1,2, Guan Ruan 1,2, Tiansheng Zhu 1,2 4 , Chao Xu 8 , Sai Lou 9 , Xiaoyan Yu 10, Ludovic Gillet 3 , Peter Blattmann 3 , Karim Saba 11 5 , Christian D. Fankhauser 11 Michael B. Schmid 11 , Dorothea Rutishauser 6 , Jelena Ljubicic 6 6 , Ailsa Christiansen 6 , Christine Fritz 6 , Niels J. Rupp 6 , Cedric Poyet 11 , Elisabeth Rushing 12 7 , Michael Weller 4 , Patrick Roth 4 , Eugenia Haralambieva 6 , Silvia Hofer 13 , Chen Chen 14 8 , Wolfram Jochum 15 , Xiaofei Gao 1,2, Xiaodong Teng 5 , Lirong Chen 10, Peter J. Wild 6,16# 9 , Ruedi Aebersold 3,17# , Tiannan Guo 1,2,3 #

Shiying Shao1,2; Vera Gross3; Wen Yan1,2; Tiannan Guo2; Alexander Lazarev3; Ruedi Aebersold1,4

1Institute of Molecular Systems Biology, ETH, Zurich, Switzerland, 2Huazhong University of Science & Technology, Wuhan, China, 3Pressure BioSciences, Inc., South Easton, MA, 4University of Zurich, Zurich, Switzerland

Peter Blattmann,a,1,* Vivienne Stutz,1,* Giulia Lizzo,2 Joy Richard,2 Philipp Gut,2 and Ruedi Aebersoldb,1,3

1Department of Biology, Institute of Molecular Systems Biology, ETH Zurich, Auguste-Piccard-Hof 1, 8093 Zurich, Switzerland

2Nestlé Institute of Health Sciences, EPFL Innovation Park, Bâtiment H, 1015 Lausanne, Switzerland

3Faculty of Science, University of Zurich, Zurich, Switzerland