ASMS 2019

ASMS 2019

Display:

Tiansheng Zhu1,2,30 #, Yi Zhu 1,2 #, Yue Xuan3 #, Huanhuan Gao1,2, Xue Cai1,2, Sander R. Piersma4, Thang V. Pham4, Tim Schelfhorst4, Richard R Goeij De Haas4, Irene V. Bijnsdorp4,5, Rui Sun1,2, Liang Yue1,2, Guan Ruan1,2, Qiushi Zhang1,2, Mo Hu6, Yue Zhou6, Winan J. Van Houdt7, T.Y.S Lelarge8, J. Cloos9, Anna Wojtuszkiewicz9, Danijela Koppers-Lalic10, Franziska Böttger11, Chantal Scheepbouwer12,13, R.H Brakenhoff14, G.J.L.H. van Leenders15, Jan N.M. Ijzermans16, J.W.M. Martens17, R.D.M. Steenbergen13, N.C. Grieken13, Sathiyamoorthy Selvarajan18, Sangeeta Mantoo18, Sze SingTiansheng Zhu1,2,30 #, Yi Zhu 1,2 #, Yue Xuan3 #, Huanhuan Gao1,2, Xue Cai1,2, Sander R. Piersma4, Thang V. Pham4, Tim Schelfhorst4, Richard R Goeij De Haas4, Irene V. Bijnsdorp4,5, Rui Sun1,2, Liang Yue1,2, Guan Ruan1,2, Qiushi Zhang1,2, Mo Hu6, Yue Zhou6, Winan J. Van Houdt7, T.Y.S Lelarge8, J. Cloos9, Anna Wojtuszkiewicz9, Danijela Koppers-Lalic10, Franziska Böttger11, Chantal Scheepbouwer12,13, R.H Brakenhoff14, G.J.L.H. van Leenders15, Jan N.M. Ijzermans16, J.W.M. Martens17, R.D.M. Steenbergen13, N.C. Grieken13, Sathiyamoorthy Selvarajan18, Sangeeta Mantoo18, Sze SingLee19, Serene Jie Yi Yeow19, Syed Muhammad Fahmy Alkaff18, Nan Xiang1,2, Yaoting Sun1,2, Xiao Yi1,2, Shaozheng Dai20, Wei Liu1,2, Tian Lu1,2, Zhicheng Wu1,2,30,Xiao Liang1,2, Man Wang21, Yingkuan Shao22, Xi Zheng22, Kailun Xu22, Qin Yang23, Yifan Meng23, Cong Lu24, Jiang Zhu24, Jin’e Zheng24, Bo Wang25, Sai Lou26, Yibei Dai27, Chao Xu 28, Chenhuan Yu29, Huazhong Ying29, Tony Kiat-hon Lim18, Jianmin Wu21, Xiaofei Gao1,2, Zhongzhi Luan20, Xiaodong Teng25, Peng Wu23, Shi’ang Huang24, Zhihua Tao27, N. Gopalakrishna Iyer19, Shuigeng Zhou30, Wenguang Shao31, HenryLam32, Ding Ma23, Jiafu Ji 21, Oi Lian Kon19, Shu Zheng22, Ruedi Aebersold31,33, Connie R. Jimenez4, Tiannan Guo1,2*

 

Rui Sun 1*, Christie Hunter 2*#, Chen Chen 3, Huanhuan Gao 1, Xue Cai 1, Qiushi Zhang 1, Bo Wang 2, Xiaoyan Yu 3, Xiaodong Teng 2, Lirong Chen 2, Ruedi Aebersold 5, Yi Zhu 1, Tiannan Guo 1 #

1, School of Life Sciences, Westlake University, 18 Shilongshan Road, Hangzhou 310024, Zhejiang Province, China; 2, SCIEX; 3, Department of Pathology, The first Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang, 310009, China; 4, Department of Pathology,1, School of Life Sciences, Westlake University, 18 Shilongshan Road, Hangzhou 310024, Zhejiang Province, China; 2, SCIEX; 3, Department of Pathology, The first Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang, 310009, China; 4, Department of Pathology,The Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang, 310009, China; 5, Department of Biology, Institute of Molecular Systems Biology, ETH Zurich, Switzerland

Rui Sun 1*, Christie Hunter 2*#, Chen Chen 3, Huanhuan Gao 1, Xue Cai 1, Qiushi Zhang 1, Bo Wang 2, Xiaoyan Yu 3, Xiaodong Teng 2, Lirong Chen 2, Ruedi Aebersold 5, Yi Zhu 1, Tiannan Guo 1 #

1, School of Life Sciences, Westlake University, 18 Shilongshan Road, Hangzhou 310024, Zhejiang Province, China; 2, SCIEX; 3, Department of Pathology, The first Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang, 310009, China; 4, Department of Pathology,School of Life Sciences, Westlake University, 18 Shilongshan Road, Hangzhou 310024, Zhejiang Province, China; 2, SCIEX; 3, Department of Pathology, The first Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang, 310009, China; 4, Department of Pathology,The Second Affiliated Hospital, Zhejiang University School of Medicine, Hangzhou, Zhejiang, 310009, China; 5, Department of Biology, Institute of Molecular Systems Biology, ETH Zurich, Switzerland