International HUPO 2019

International HUPO 2019

Display:

Kailun Xu1,2 , Yingkuan Shao1,2, Xi Zheng1,2, Biting Zhou1, Yi Zhu2, Shu Zheng*1, Tiannan Guo*2 1

Cancer Institute, Zhejiang University, China 2. School of Life Sciences, Westlake University, China

Yang Du, Ph.D.

Center for Cancer Bioinformatics

Peking University Cancer Hospital & Institute